شرکة کاسبین مازندران لصناعة
الاکیاس (قطاع خاص)

تم انشائ هذه الشرکة فی عام

1991 میلادی فی محافظة
مازندران مدینة ساری و تم
استیراد مکن خط ...

Copy Right 2009  Parsian co - All Right Reserved